Er der gået “Fluernes Herre” i dit team?

Af ledelses- organisationskonsulent John Langford. Indehaver af ”John Langford – Menneske og Organisation”.

I går genså jeg filmen ”Fluernes Herre”, som bygger på bogen af samme navn af William Golding. Det er en gribende fortælling om en flok drenge, der strander på en øde efter et flystyrt.

Tilsyneladende er der ingen, der bekymrer sig meget over deres skæbne, for der går meget lang tid inden de bliver fundet. I mellemtiden gennemlever drengene alle de sociale processer, der kan genkendes i gruppedannelser.

Med bogen som metafor, kommer vi omkring vigtige begreber som personligt lederskab, autorisation, mentalisering, kollegial feedback, organisatorisk kapacitet, den etiske fordring og viljen til at få processer til at fungere.

Man er ikke nødvendigvis leder bare fordi det står på visitkortet.

Jeg læste bogen og så filmen som ung teenager. Goldings mission var egentlig at beskrive hvordan den britiske klassedeling havde bidt sig fast og viste sig overalt. Det lå i kortene hos, især sønnerne af overklassen, at de var født til at være ledere. Succesen af et lederskab afhænger imidlertid af alt andet end nedarvede privilegier og en samfundsmæssig position. Det handler om evnen til at få fællesskaber til at fungere ved at skabe mening, lede i transparens og tillid, inddrage i beslutningsprocesser, vise empati og bruge de ressourcer, der er til rådighed. Og disse kompetencer følger ikke naturligt af en udnævnelse.

Der er selvfølgelig løbet meget vand i åen siden Golding skrev sin bog under den kolde krig. Ikke desto mindre, så kan narrativet stadigvæk noget. Igår skabte filmen nemlig tydelige associationer og refleksioner over mine professionelle oplevelser i mit arbejde med leder- og medarbejderudvikling.

Velkørende leder ved godt at det altid kan blive bedre.

Jeg skynder mig at sige, at jeg heldigvis har flest opgaver med dygtige ledere og medarbejdere, som gerne vil mere af det gode.

Der er jo nærmest også en implicit psykologisk kausalitet i, at jo bedre du er kørende på det neocortale niveau og jo mere avanceret du kan reagere på impulser desto større appetit har du også på at udvikle dig selv og dine processer med andre mennesker. Det er i hvert fald min påstand.

Derfor er der en pointe i hele tiden at arbejde med at udvikle og træne de empatiske og mentaliserende kompetencer, der gør dig i stand til at se dig selv som aktør i relationer, forstå dine medmennesker, kende dit reaktionsmønster, have redskaberne til at håndtere dem, møde verden med overskud, transformere umiddelbare oplevelser til læring gennem refleksion og besidde evnen til fordybelse og indlevelse.

Velkørende mennesker ved, at det er noget bøvl at stræbe mod disse kompetencer. Andre tror de er verdensmestre i dem eller mangler helt den side af sig selv, der anerkender dem som vigtige.

Ralph, som er den ene af hovedpersonerne i ”Fluernes Herre” har i stort omfang de kompetencer, der er gavnlige i et lederskab. Han har også en formel lederposition i skoleorkestret og er den ældste – så valget af ham som leder af gruppen på den øde ø ligger lige til højrebenet. Han bliver så at sige formelt autoriseret udfra en mekanisk opfattelse af talent for ledelse.

Det blev også hurtigt tydeligt, at han forstod at han måtte holde håbet oppe hos alle, give deres samarbejde en højere mening, gøre alle til vigtige deltagere og holde jævnlige fællesmøder hvor udfordringerne blev adresseret. Det viser sig hurtigt, at Ralph har en rival i Jack, som er i stand til at udfordre ham på hans personlige autorisation. Jack var nemlig også i spil som leder qua hans samfundsmæssige position – han tabte på anciennitet og alder.

Jack anklager Ralph for at være svag og han gør de mest loyale støtter af Ralph til grin. Når de loyale således har mistet deres selvværd og kæmper for anerkendelse, så bliver de lette at lokke ind i folden med gevinster på den korte bane: et barsk broderskab med primitive ritualer, mad og fester.

Jack underminerer Ralph´s autorisation og langsomt tømmes hans gruppe for deltagere som overgiver sig til Jack ”modstandsgruppe” af angst for at blive udstødt, udskammet eller marginaliseret og ved udsigten til at få noget at spise, fordi Jacks gruppe er dygtige jægere.

Den altid loyale støtte til Ralph, den følsomme, vidende og overvægtige dreng Piggy, lider en krank skæbne. Selvom han er udsat for spot og spe, så er han ikke til at knække fordi Ralph møder ham med empati og moralsk støtte og idet Piggy er i kontakt med sine egne værdier og er bedre til at gennemskue, hvad der er gang i. Derfor må han udslettes og den rivaliserende gruppe ender med at slå ham ihjel.

Jack leder nu det nye og voksende broderskab på angst og uden håb. Det er tydeligt, at det udvikler sig til at være en autonom gruppe med alles kamp mod alle. Dæmoniseringen af gruppens medlemmer er tilfældig og ingen gør oprør. Alle er angste for udstødelsen, ensomheden og håbløsheden.

Goldings roman er en karikatur og et tankeeksperiment med en politisk pointe. Men det er også en dygtigt konstrueret metafor for, hvad der kan gå galt i en hvilken som helst social sammenhæng – for eksempel i et teamsamarbejde.

Jeg fik stærke associationer til nogle af mine opgaver for virksomheder, hvor jeg indimellem har mødt den totale nedsmeltning i en gruppe hvor temaerne fra ”Fluernes Herre” er i fuldt flor.

Ledelsen har ansvaret.

Ofte bliver jeg kontaktet af ledelsen fordi et team eller en gruppe præsterer dårligt. Ledelsen beder mig om at fixe det med gruppen. Men ledelsen skal være en del af det – ellers er de jo bare som de fraværende voksne i filmen, der alt for sent leder efter drengene. Selvom drengene holder gang i et bål for at sende røgsignaler ud i verden, så er der ingen der kigger efter det. De ansvarlige har travlt med en krig ude i verden.

Så tingene får lov at udvikle sig i en uheldig retning. Det samme sker i virksomheder, hvor teams i selvstyrets navn ikke har den fornødne ledelsesmæssige opmærksomhed og rammesætning.

Krav til samarbejdet om opgaven skal være tydelig.

Teamet fungerer ofte dårligt fordi opgaven er uklar. I filmen handler det om en diskussion om hvorvidt drengene skal holde gang i bålet, så de kan ses af andre, tilberede mad og varme sig – eller om de er her for deres egen skyld. Hvad betyder det at løse opgaver i et fællesskab? Er det kollegaskabet vi dyrker eller alles kamp mod alle? Er vi her på en fælles mission er vi individer, der kan udstødes af et brutalt broderskab og hvor hver dag er en daglig kamp for at holde fast i bordkanten og stolen på samme tid.

Det er en ledelses ansvar, at sørge for at der er den nødvendige organisatoriske kapacitet tilstede for at kollegaskabet kan fungere.

Det er i høj grad en opgave, der handler om facilitere processer og skabe sunde kollegaskaber. Det sidste er vigtigt fordi der er noget som er større end såvel leder- og medarbejderskaber. Vi er alle kolleger. Som Ralph siger, da han bliver valgt som leder: ”Lederen er ikke den vigtigste – vi er alle vigtige, og vi skal arbejde sammen”.

Men vi kan ikke kun uddelegere ansvaret til ledelsen. Hver enkelt kollega har en etisk fordring, der handler om at bidrage til kollegaskabets duelighed gennem konstruktive handlinger i fællesskabet. Hver enkelt kollega må stille sig til rådighed for en gensidig ledelse og tage ansvar for at oplevede uretfærdigheder, uetisk adfærd m.v. italesættes konstruktivt.

4 byggesten til organisatorisk kapacitet.

For at skabe organisatorisk kapacitet skal der fokuseres på 4 væsentlige ”byggesten”: forandringskapacitet, tillid, deltagelse og motivation.

Alle skal være i stand til at se behovet for innovation og forandring. Vi skal have alle med til at sende lyskegler ud i verden, så vi kan samle hvad vi har set til et tydeligt billede af hvor verden er på vej hen. Lederen skal faclitere samtalerne, der samler lyskeglerne og som giver et overblik over, hvor der skal oprustes, satses, innoveres, ændres eller gøres mere af.

Vi skal kunne arbejde i tillid til at kolleger træffer beslutninger med de bedste intentioner og på et oplyst grundlag. Det betyder også, at vi skal have tillid til at kolleger bidrager med informationer, der gør beslutningerne endnu bedre.

Der skal hele tiden arbejdes med deltagelsesformerne på arbejdspladsen. Det gælder beslutningsprocessernes arenaer, facilitering og iscenesættelse. Det handler om mulighederne for medindflydelse, og det skal bygge på en bevidst strategi om at udvikle handle og forståelseskompetencer hos alle, så deltagelse kvalificeres og gøres til en aktiv og anerkendt ressource.

Motivation er vigtig for os alle – det der driver os. Er det det kerneopgaven eller egne ambitioner? Måske ved vi det ikke helt selv, men det bliver til en organisatorisk kapacitet når vi alle er klar over det. Det betyder også at vi kan udtrykke den på flere niveauer.

Det gode kollegaskab kan rumme personlige mål.

Vi kan godt blive enige om, at vi er fælles motiverede til at løse en bestemt opgave. Vi kan også godt have nogle implicitte mål, der handler om at vi gerne vil opnå noget personligt ved at deltage i et samarbejde. Det kan handle om, at en leder har brug for at medarbejderne ser, at han er med i den fælles opgaveløsning og indtænkes som en relevant ressource, eller at en medarbejder har brug for at kunne formidle resultaterne af egen indsats, fordi det er en bevidst udviklingszone, at kunne det. I stedet for at vi skal forestille os hvad hver enkelt kan have af implicit motivation så vil en godt kørende kollegagruppe være i stand til at formidle og håndtere dem åbent.

Ralph havde ikke alle de redskaber til rådighed, som var nødvendige. Han var også svagt autoriseret. ”Du er den ældste og du var jo også vores leder i orkesteret” siger drengene, da de udpeger ham.

Han skulle i stedet have været autoriseret på sine kompetencer i lederskabet – som var tydelige nok, men ikke italesat. Nogle skulle også have visket ham de 4 organisatoriske byggesten i ørerne.

Lad ikke dit team blive til ”Fluernes Herre”.

Min engelske far opfordrede mig til at tygge Goldings roman i mine tidligste teenageår.

Han var helt klart ude på at påvirke min almene dannelse og evne til at gennemskue sociale og relationelle processer i en ung alder. Han var derudover stærkt kritisk mod den britiske overklasses dominans.

Min far gav mig også et andet stærkt redskab: et meget enkelt relationskompas. Han sagde, at jeg skulle spørge mig selv om en given person ville være én som jeg ville bruge en weekend sammen med i en kano i vildmarken. Jeg ville gerne på kanotur med Ralph i Fluernes Herre. Hos ham ville jeg stille mig til rådighed for ledelse og også være tryg ved at lede ham. Aldrig med Jack.

Selvom jeg her har trukket Goldings narrativ i ”Fluernes Herre” lidt langt og med fare for overfortolkning, så er mit ærinde blot at sige, at når teams og grupper fungerer dårligt, så skyldes det ofte svage kapaciteter, som det er ledelsens ansvar at skabe rammerne for, kan udvikle sig.

Det påhviler desuden hver enkelt, at bidrage til at det sunde kollegaskab fungerer og at kolleger autoriseres gensidigt. Et godt arbejdsmiljø sikres gennem dialog og ved at alle deltagere har indsigten i hvilke mekanismer, der kan korrumpere et hvilket som helst samarbejde.

Ellers kan det ende med at teams fungerer som i Fluernes Herre.

John Langford arbejder med leder- og medarbejderudvikling og beskæftiger sig med samarbejdstræning i teams og grupper, forhandlingstræning og personligt lederskab. Han er foredragsholder, procesfacilitator, inspirator og supervisor.

www.johnlangford.dk